Publicat el

La Viquipèdia, eina docent per als estudiants de Farmàcia


El Grup d'Innovació Docent en Botànica Aplicada a les Ciències Farmacèutiques (GIBAF) de la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona utilitza la Viquipèdia per a avaluar els estudiants de Farmàcia. Aquests, durant el curs lectiu, elaboren els articles complets de plantes medicinals i hi inclouen totes les seves característiques tècniques i els usos medicinals. L'activitat docent no només analitza la qualitat final de l'article sinó que avalua l'estudiant de forma contínua.

Segons l'equip del GIBAF, "el context actual d'harmonització europea presenta una excel·lent oportunitat d'actualitzar i replantejar la docència universitària i ofereix al professorat la possibilitat de desenvolupar estratègies didàctiques que s'adaptin a metodologies educatives més actives, promogudes pels nous models docents basats en les competències. Aquestes metodologies inclouen una major implicació de l'alumnat en el procés d’ensenyament-aprenentatge, fomentant el seu treball de manera autònoma i en petit grup, alhora que suposen una major diversificació de les funcions assumides pel professorat. Així mateix, en l'àmbit de les competències, es proposen, entre les de caràcter transversal o genèric, la capacitat per a l'anàlisi de la informació, per a l'aplicació del coneixement a la pràctica i al camp d'estudi, destreses en el maneig de la informació, habilitats interpersonals, competència per al treball autònom, habilitats d'investigació i competències en l'ús de les TIC. Els wikis –i la Viquipèdia en particular- ens ofereixen un marc metodològic que permet integrar totes aquestes competències, adaptant-les a les directrius que emanen de l'EEES."

Fins a l'actualitat han participat en aquesta iniciativa 330 alumnes en els dos darrers anys, els quals han creat unes 350 fitxes de plantes. Aquest projecte ha estat reconegut aquest estiu com la millor iniciativa docent segons la Universitat de Santiago de Compostel·la.

Font: Correo Farmaceutico (20/10/2008) i Simon, J., C. Blanché, C. Benedí, A. Rovira & M. Bosch (2007). Wikis i Viquipèdia…. una eina d’aprenentatge significatiu? Actes de les IV Trobades de Professors de Ciències de la Salut. Barcelona.

0 comentaris: