Publicat el

Es presenta CODOLCAT, portal de consulta del glossari de llatí medieval de Catalunya


El 16 de març es presentà el Corpus Documentale Latinum Cataloniae (CODOLCAT), un portal de consulta en xarxa del Glossarium Mediae Latinitatis Cataloniae. Es tracta d’una base de dades lèxica del llatí que s’escrivia als territoris del domini lingüístic del català a l’edat mitjana, i que ha desenvolupat la Institució Milà i Fontanals (IMF-CSIC) amb la col·laboració de la Universitat de Barcelona (UB).

CODOLCAT neix a partir d’un projecte històric del CSIC i la UB iniciat l’any 1956 i encara vigent, el Glossarium Mediae Latinitatis Cataloniae, una obra lexicogràfica excepcional que recull, ara per ara en dotze volums, les veus llatines i romàniques documentades en fonts catalanes de l’alta edat mitjana i que, al seu torn, s’emmarca en el projecte d’elaboració d’un diccionari europeu de llatí medieval anomenat Nouveau Du Cange.

Els investigadors que han participat en el Glossarium han analitzat i buidat fins ara més de 22.000 documents d’entre l’any 800 i el 1200, tot i que el portal només recull la informació referent a 1.000 d’aquests documents. La resta, encara en procés d'informatització, s'anirà incorporant progressivament al portal. Entre aquests documents hi predominen els de caràcter notarial (compres, vendes, donacions, testaments, querelles judicials, etc.) referents al territori de la Catalunya Vella o Marca Hispànica, escrits en un llatí ja molt allunyat del llatí clàssic. S’han seleccionat paraules llatines amb formes o significats medievals, innovacions lèxiques d’origen germànic o àrab i també mots i construccions testimonis de la llengua parlada en aquell període i del naixement del català a partir del llatí.

L’Institut d’Estudis Catalans i la Fundació Noguera, els objectius de la qual són preservar i divulgar el patrimoni històric documental català, especialment el que ha generat l’activitat notarial al llarg dels segles, també col·laboren en el projecte CODOLCAT.

Ana Gómez Rabal, investigadora del CSIC al Departament d'Estudis Medievals de la Institució Milà i Fontanals i responsable del projecte, adverteix que el CODOLCAT "no és un diccionari, sinó una base de dades que reflecteix els usos de les paraules en un context escrit, amb exemples extrets de documents bàsicament legals, però també, encara que menys, de textos de caràcter literari en un sentit ampli, és a dir, científics, legislatius, poètics o històrics". No serà fins més endavant quan es posarà en línia també el diccionari de llatí medieval pròpiament dit, el Glossarium.

Font: CSIC (14/3/2012)