Publicat el

SM presenta el Llibre Interactiu en Xarxa


L'editorial de llibres de text SM acaba de llançar (17/09/2009) el seu llibre digital, que duu per nom SMLIR (SM Libro Interactivo en Red). El llibre de text en línia pot emprar-se tant en ordinador com en pissarra digital i la seva diferència amb el llibre de text tradicional rau, a més del suport en què es presenta, que incorpora una àmplia varietat d'elements interactius i recursos multimèdia per facilitar l'aprenentatge, reforçar i ampliar continguts i motivar els alumnes.

Entre ells, hi ha les animacions, que expliquen el contingut i faciliten la comprensió de processos, vídeos i materials audiovisuals que contextualitzen l'aprenentatge; mapes conceptuals interactius, que estructuren els continguts de la unitat i relacionen els diferents conceptes, mostrant visualment la seva jerarquia, activitats interactives, que reforcen l'aprenentatge a través de la pràctica i ofereixen a l'alumne els seus resultats; autoavaluacions per repassar els continguts estudiats en la unitat; WebQuest, investigacions guiades per aprofundir en un tema al mateix temps que es potencia la competència digital de l'alumne, i enllaç en context a diccionari en línia per consultar nous termes i ampliar el vocabulari.

A més, ofereix un entorn virtual per al treball de l'alumne que permet l'avaluació interactiva de les unitats didàctiques, el seguiment de les tasques per part del professor, i integra eines col·laboratives per al treball en grup (blocs de classe).

Per a aquest curs, SM ha llançat un material que desenvolupa el currículum complet de coneixement del medi de 5è de primària, per a Aragó, Madrid i Andalusia, i Ciències Socials i Ciències Naturals per a 1r d'ESO, a Catalunya. Aquesta oferta s'ampliarà progressivament fins a completar tots els materials que componen el catàleg de llibres de text de SM per a educació Infantil, Primària i Secundària.

Segons SM el material interactiu s'ha d'incorporar de la mà d'un material imprès. "Això indica que el llibre de paper no substituirà al digital, encara que tots dos hauran d'evolucionar cap a un diàleg cada vegada més interdependent. Són suports complementaris, cadascun amb la seva potencialitat pedagògica específica".

Altres materials digitals de SM
  • Librosvivos.net. Creat fa nou anys, és una extensió dels llibres de text de SM a Internet amb continguts didàctics interactius per a reforçar l'aprenentatge dels alumnes.
  • RecursosenRed. Llançat el 2007, facilita al professorat tot el relacionat amb les seves tasques educatives, des de la planificació del curs a les sessions de l'aula, passant pel seguiment, l'avaluació o l'atenció a la diversitat.
  • Cruïlla a l'aula. Plataforma de recursos digitals en català, disposa d'una nova web per a alumnes de Primària a Cruïlla d'alumnes, amb continguts formatius interactius, i s'està creant Cruïlla de Mestres, la nova web per a professors.
  • Red.es. Des del 2008 el Grup SM genera Continguts Educatius Digitals d'alta qualitat en forma de Seqüències Didàctiques per a diferents etapes del sistema educatiu. Aquests continguts es desenvolupen entorn a estàndards tecnològics, són accessibles, han estat catalogats de manera que es facilita el seu ús i reutilització per part del professorat, i estan traduïts a tots els idiomes oficials de l'Estat Espanyol, a més de l'anglès. Aquesta adjudicació ha suposat el disseny i desenvolupament d'aproximadament 2.000 objectes digitals educatius que s'allotjaran a la plataforma del Projecte Agrega.
A continuació us adjuntem l'enllaç a una demo del llibre digital de SM, de coneixement del medi de 5è de primària, i en aquesta altra una demo del llibre digital de Cruïlla, de ciències socials 1er.